Orbit Haber

Açıköğretim af kayıt ne zaman? Başvuru yaptıysanız kayıt tarihini kaçırmayın!

Açıköğretim af kayıt ne zaman? Başvuru yaptıysanız kayıt tarihini kaçırmayın!
05 Ekim 2022 - 14:33

Öğrencilere yönelik çıkarılan af ile birlikte on binlerce kişi yarım bıraktığı okuluna kayıt için açıköğretim fakültesi sisteminden başvuru yaptı. Başvurusu kabul edilenler için kayıt süreci başlıyor. Peki Açıköğretim af kayıt ne zaman? Başvuru yaptıysanız kayıt tarihini kaçırmayın!

10 Ekim’de kayıtlar başlıyor

Açıköğretim fakültesine 5-30 Eylül 2022 tarihlerinde af başvurusunu tamamlayan adaylar, kayıt işlemlerini 10-14 Ekim 2022, 4 Ekim-7 Kasım 2022 tarihlerinde saat 17.00’e kadar af başvurusunu tamamlayan adaylar ise kayıt işlemlerini 6-10 Şubat 2023 tarihlerinde yapabilecek.

7417 Sayılı Kanunun 35’inci maddesi

7417 SAYILI KANUN İLE 2547 SAYILI KANUNA EKLENEN GEÇİÇİ MADDE 83
UYGULAMA İLKELERİ
(18.07.2022 Yükseköğretim Genel Kurul Kararı ve 21.09.2022 Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı)
05/07/2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 sayılı Devlet
Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Geçici Madde 83 eklenmiş ve bu
maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleme konusunda Yükseköğretim Kuruluna yetki
verilmiş olup söz konusu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 18.07.2022 tarihli
Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında görüşülmüş ve anılan Kanun’un Geçici 83’üncü maddesinin
yükseköğretim kurumlarında aşağıdaki usul ve esaslara göre uygulanmasına karar verilmiştir.
7417 Sayılı Kanunun 35’inci maddesi ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici 83’üncü
maddesi kapsamında,
1) Üniversitelerince, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki terör,
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan kasten öldürme (madde 81, 82 ve 83),
işkence (madde 94 ve 95), eziyet (madde 96), cinsel saldırı (madde 102), çocukların cinsel istismarı
(madde 103), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188) suçlarından mahkûm olmaları
veya 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı fiiller, terör örgütlerine
ya da Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen
yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatları, sahte veya
gerçeğe aykırı evrak kullanarak kayıt yaptırdıkları gerekçeleriyle ilişikleri kesilenler hariç,
a) Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama,
lisans, lisansüstü (yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik, Tıpta Uzmanlık, Tıpta Yan Dal Uzmanlık,
Diş Hekimliğinde Uzmanlık ile Eczacılıkta Uzmanlık) öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihe kadar ilişiği kesilenlerin,
b) Bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanların,
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde, 07/11/2022 tarihine kadar, ilişiklerinin
kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla
Yükseköğretim Kanunun Geçici 83’üncü maddesi hükümlerinden yararlanabileceklerine,
2) Yükseköğretim kurumlarından 05/07/2022 tarihinden önce ilişiği kesilen öğrencilerin ilişiklerinin
kesildiği yükseköğretim kurumuna bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay (07/11/2022)
içinde başvuruda bulunmaları hâlinde, bu Kanunun 44’üncü maddesinde yer alan esaslara göre, 2022-
2023 eğitim ve öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilmelerine, yükseköğretim kurumlarının 2022-
2023 eğitim ve öğretim yılı akademik takvimlerini dikkate alarak güz döneminde eğitime başlayabilecek
adaylar ile bahar döneminde eğitime başlayabilecek öğrenciler için Üniversite senatosu tarafından ayrı
ayrı tarih belirleyebileceklerine (21.09.2022 tarihli Yürütme Kurulu Kararı),
3) Yükseköğretim kurumları ile çeşitli kurumlar arasında yapılan protokol uyarınca açılmasına
Yükseköğretim Kurulu tarafından izin verilen önlisans ile lisans tamamlama programlarından ilişiği
kesilen öğrencilerin de 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun Geçici 83’üncü maddesi hükümlerinden
yararlanabileceklerine,
4) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 83’üncü maddesinde öngörülen başvuru süresi içinde
mücbir sebeplerle başvuramayanların, mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren bir ay içinde,
sağlık nedenleri ile başvuramayanların ise buna ilişkin heyet raporunu 05/12/2022 tarihi mesai bitimine
kadar ibraz etmeleri halinde bu kanundan yararlanabileceklerine,
2
5) Yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesildikten sonra T.C. vatandaşlığından çıkmış/çıkarılmış ve
yabancı uyruklu statüsüne geçmiş kişilerden vatandaşlık haklarının kullanılmamasına ilişkin alınmış
yargı kararı olmaması durumunda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 83’üncü maddesi
hükümlerinden yararlanabileceklerine, yurt dışından öğrenci kabulüne göre kayıt yaptırmış/yerleşmiş
ve anılan kanundan başvuranların yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin esaslara göre işlemlerinin
yürütülmesine (21.09.2022 tarihli Yürütme Kurulu Kararı),
6) Hukuken geçerli olmayan yollarla kayıt yaptırdığı gerekçesiyle okuldan ilişiği kesilen kişilerin 2547
sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 83’üncü madde kapsamından yararlanamayacaklarına,
7) Anadal lisans programından ilişiği kesildiği için çift anadal lisans programından ilişiği kesilen
öğrencilerin çift anadal programına yeniden kayıt yaptırabileceklerine, anadal lisans programı sırasında
çift anadal lisans programından ilişiği kesilen öğrencilerin anılan kanundan yararlanabileceklerine,
anadal lisans programından mezun olduktan sonra çift anadal programından ilişiği kesilen öğrencilerin
de çift anadal programı için anılan kanun kapsamında başvuru yapabileceklerine, yan dal programının
sertifika programı olduğu dikkate alınarak konunun ilgili yükseköğretim kurumu tarafından
değerlendirilebileceğine (21.09.2022 tarihli Yürütme Kurulu Kararı ile değiştirilmiştir),
8) Mesleki eğitim fakültesi, ticaret ve turizm eğitim fakültesi, teknik eğitim fakültesi gibi kapatılan
yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen veya bu fakültelerdeki programlara yerleşen öğrencilerin
Üniversite Senatosunca belirlenecek usul ve esaslar doğrultusunda birer koordinatör fakültede
intibaklarının yapılmak suretiyle eğitimlerine devam edebileceklerine ve mezuniyeti hak etmeleri
durumunda diplomalarının, ilk kayıt hakkı kazandıkları fakülte adıyla düzenlenmesine,
9) Öğrenci alımı durdurulan veya kapatılan ön lisans, lisans veya lisansüstü programlardan ilişiği kesilen
veya bu programlara yerleşen öğrencilerden,
a) Ebelik, hemşirelik gibi 2 yıllık ön lisans programları ile eğitim enstitülerinden ilişiği kesilenler için;
üniversitenin bu programlarla ilgili 4 yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokulu
bulunuyorsa, öğrencinin ayrıldığı programdan alması gereken dersleri bu fakülte veya
yüksekokullarda tamamlayabileceklerine ve başarılı olmaları durumunda almaları gereken 2 yıllık
programların diplomalarının verilmesine,
b) Öğrenci alımı durdurulan veya kapanan ikinci öğretim programı öğrencilerinin üniversitedeki aynı
programın birinci öğretiminde eğitimlerine devam etmelerine veya üniversiteye giriş yılı itibariyle
aynı ya da farklı il’de bulunan başka bir yükseköğretim kurumunun taban puanını sağlamaları şartıyla
ikinci öğretim programına geçiş yapabileceklerine, bu durumdaki öğrenciler için kontenjan
sınırlaması uygulanmamasına,
c) Daha önce eğitim süresi 4 yıl olup sonradan eğitim süresi artırılan programlardan ilişiği kesilen
öğrencilerin, daha önce alıp başarılı oldukları kredilerin toplam kredi yükünden düşülmek suretiyle
üniversitedeki mevcut programa intibaklarının yapılarak eğitimlerine devam etmelerine, Eczacılık
fakültesinin eğitim süresinin dört yıldan beş yıla çıkarılması nedeniyle, bu programlardan ilişiği
kesilerek başvuran öğrencilerin daha önce alıp başarılı oldukları kredilerin toplam kredi yükünden
düşülüp üniversitedeki mevcut beş yıllık programlara intibaklarının yapılarak eğitimlerine devamına,
d) Eğitim/eğitim bilimleri fakültelerinde ortaöğretime öğretmen yetiştiren Biyoloji, Coğrafya, Felsefe,
Fizik, Kimya, Matematik, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği programlarının öğretim süresi
4 yıl (8 yarıyıl) olarak düzenlenmesi nedeniyle söz konusu programların 5 yıl (10 yarıyıl) eğitim
verdiği dönemde ilişiği kesilen ve başvuran öğrencilerin daha önce alıp başarılı oldukları kredilerin
toplam kredi yükünden düşülüp üniversitedeki mevcut dört yıllık programlara intibaklarının
yapılarak eğitimlerine devamına,
3
e) Bir programa yerleştirildiği halde kayıt yaptırmayan ve programı daha sonra kapatılan öğrencilerin,
kayıt yılındaki taban puanını sağlamaları şartıyla ilgili üniversitesinin yetkili kurulları tarafından
eşdeğer bir programa intibakının yapılmasına,
f) Yaykur, Mektupla Öğretim gibi eğitim veren kurumlardan ilişiği kesilenlerin Anadolu, Ankara,
Atatürk ve İstanbul Üniversitelerinin açıköğretim programlarına başvuru ve kayıt hakkı verilmesine,
g) Yükseköğretim kurumumun bir biriminde (MYO, YO, Fakülte) öğrenci alımı durdurulan veya
kapanan programlardan ilişiği kesilen ya da söz konusu programlara kayıt hakkı kazanıp kaydını
yaptırmayan öğrencilerin başvurması halinde, yükseköğretim kurumunun farklı bir biriminde aynı
isimli veya eşdeğer program olması durumunda bu birimdeki programa kaydının yapılmasına
(21.09.2022 tarihli Yürütme Kurulu Kararı),
h) Yükseköğretim kurumunda aynı isimli veya eşdeğer program olmaması durumunda öğrencinin ilgili
yıldaki ÖSYS/YKS puanı dikkate alınarak mevcut öğrenci alan programlara kaydının
yapılabilmesine, ilgili yılda öğrenci almayan programlar için programların 2022 YKS taban
puanlarının karşılaştırılarak işlem yapılabilmesine, bu koşulları sağlamayan öğrenciler için ise
ÖSYM tarafından yayımlanan ilgili yılın minimum puanları ile öğrencinin puanı dikkate alınarak
öğrenci tarafından yapılacak 5 tercihin başka bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilmek üzere
Yükseköğretim Kuruluna gönderilmesine, Yükseköğretim Kurulu tarafından yürütülecek işlemler
sırasında diğer yükseköğretim kurumlarına af kanunu kapsamında yatay geçiş başvurusu yapabilmesi
için şartlı olarak bir programa kaydının yapılarak bunun sisteme işlenmesine, (21.09.2022 tarihli
Yürütme Kurulu Kararı),
ı) Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında öğrenci alımı devam eden aynı isimli veya eşdeğer
program olmaması durumunda (Örneğin; Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri Programı) öğrencinin
ilgili yıldaki ÖSYS/YKS puanı dikkate alınarak mevcut öğrenci alan programlara kaydının
yapılabilmesine (21.09.2022 tarihli Yürütme Kurulu Kararı),
j) Kapatılan lisansüstü programlardan ilişiği kesilen öğrencilerin halen öğrenci alımı devam eden
lisansüstü programlardan birine öğrencinin muvafakatı da alınarak kaydının yapılmasına ilişkin
işlemlerin ilgili üniversitenin senatosu tarafından belirlenmesine, anılan kanundan yararlanmak üzere
başvuran öğrencilerden kapatılan/öğrenci alımı durdurulan lisansüstü programlara kayıtlı olup;
(21.09.2022 tarihli Yürütme Kurulu Kararı),
(1) Derslerini tamamlamış ancak tez aşamasında olan öğrencilerin kapatılan/öğrenci alımı
durdurulan programa kayıtlarının yapılarak tez dönemine ilişkin işlemlerin yapılabileceğine,
(2) Ders aşamasını tamamlayamamış öğrencilerin mevcut lisansüstü programlara intibakının
yapılabileceğine,
(3) Başka bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü programlara yatay geçiş yapmak isteyen
öğrencilerin diğer lisansüstü programlarda kayıtlı öğrenciler gibi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliğine göre yatay geçiş yapabileceğine,
k) Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans programından ilişiği kesilen öğrencilerin
muvafakatları alınarak; (21.09.2022 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı)
(1) Üniversite bünyesinde Pedagojik Formasyon Sertifika eğitimi verilmekte ise bu öğrencilerin
kontenjana bakılmaksızın söz konusu sertifika programına kayıtlarının yapılabileceğine,
(2) Pedagojik Formasyon Sertifika eğitimine geçmek istemeyen öğrencilerin kapatılan diğer
lisansüstü programlarda olduğu gibi mevcutta öğrenci alımı devam eden lisansüstü
programlardan birine kaydının yapılmasına ilişkin işlemlerin ilgili üniversite senatosu
tarafından belirlenmesine,
4
10) Yükseköğretim kurumlarının yurtdışı üniversite ile ortak ön lisans veya lisans eğitimi veren
programlarına kayıtlı olan öğrencilerden Türkiye’deki üniversiteden ilişiği kesilenlerin, adı geçen
kanunla ilgili işlemlerinin üniversitesi tarafından yürütülmesine; bu durumdaki öğrencilerden yurt
dışındaki üniversiteden ilişiği kesilmesi nedeniyle ortak programa devam edemeyecek olanların;
a) Üniversitesinde aynı yoksa eşdeğer bir program bulunması halinde bu programa devam etmesine,
b) Aynı yoksa eşdeğer program bulunmayanlardan ilgili yıldaki ÖSYS puanı ile 5 tercih alınarak ilgili
Yükseköğretim Kurumu tarafından Yükseköğretim Kuruluna gönderilerek, Yükseköğretim Kurulu
tarafından yerleştirilmesine,
c) Öğrencinin puanının tercih ettiği programların taban puanını sağlamaması durumunda Anadolu,
Ankara, Atatürk veya İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açıköğretim programlarından tercih ettiği
programa kayıt hakkı verilmesine,
11) Ortak lisansüstü programlardan ilişiği kesilen öğrencilerin;
a) Yükseköğretim kurumlarının yurtdışındaki üniversiteler ile ortak lisansüstü programlarından
ilişiği kesilen öğrencilerin ilgili yükseköğretim kurumu tarafından Enstitüdeki eşdeğer
programlara intibakının yapılmasına,
b) Yükseköğretim kurumlarının yurtiçindeki üniversiteler ile ortak lisansüstü programlarından ilişiği
kesilen öğrencilerin; (21.09.2022 tarihli Yürütme Kurulu kararı)
(1) Ortak lisansüstü programla aynı veya benzer isimli lisansüstü programın öğrencinin kayıtlı
olduğu yükseköğretim kurumunda olması durumunda kendi yükseköğretim kurumuna, kendi
yükseköğretim kurumunda olmayıp ortak programın yürütüldüğü diğer yükseköğretim
kurumunda olması durumunda bu yükseköğretim kurumu tarafından başvurusunun alınarak
kaydının yapılmasına,
(2) Ortak lisansüstü programla aynı isimli programın her iki Üniversitede kapanmış olması
durumunda kapanan diğer lisansüstü programlarda olduğu gibi işlem yapılmasına,
12) Bir lisans programından ön lisans diploması alarak ayrılanların da, söz konusu maddeden
yararlanarak lisans programına kayıt yaptırabileceklerine veya istemeleri halinde Meslek
Yüksekokullarında önlisans programına intibak ettirilebileceklerine, öğrencinin af kanunu kapsamında
dönerek lisans programından mezuniyeti hak etmesi durumunda daha önce düzenlenen önlisans
diplomasının iptal edilmesine, ancak lisans programından ayrıldıktan sonra Meslek Yüksekokuluna
intibak ederek Meslek Yüksekokulundan ön lisans diploması almış olanların diplomalarının iptal
edilmemesine, öğrencinin daha önce almış ve başarmış olduğu derslerin intibakının program yeterlikleri
dikkate alınarak yapılarak eğitim ve öğretimin mevcut öğrencilerle beraber devam etmesine,
(21.09.2022 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı)
13) 6749 sayılı Kanun (667 sayılı KHK) uyarınca,
a) Yükseköğretim kurumlarına yerleştirilerek kayıt yaptıran ve sonrası ilişiği kesilen öğrencilerin
ilişiklerinin kesildiği bu yükseköğretim kurumuna,
b) Yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen ancak kayıt yaptırmayan (yatay geçiş yapanlar hariç)
öğrencilerin yerleştirildikleri yükseköğretim kurumuna,
c) Herhangi bir nedenle bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilmeyen öğrenciler ile kapatılan
yükseköğretim kurumlarından 23 Temmuz 2016 tarihinden önce ilişiği kesilen, kazandığı halde kayıt
yaptırmayan öğrencilerin ise 07 Kasım 2022 tarihine kadar kapatılan yükseköğretim kurumlarının
işlemlerini yürütmek üzere koordinatör olarak belirlenen aşağıdaki üniversitelere başvurmalarına ve
işlemlerinin bu üniversiteler tarafından yürütülmesine,
Kapatılan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Koordinatör Üniversite
5
Bursa Orhangazi Üniversitesi (Bursa) Bursa Teknik Üniversitesi
Canik Başarı Üniversitesi (Samsun) Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Fatih Üniversitesi (İstanbul) İstanbul Üniversitesi
Gediz Üniversitesi (İzmir) İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
İpek Üniversitesi (Ankara) Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
İzmir Üniversitesi (İzmir) Dokuz Eylül Üniversitesi
Melikşah Üniversitesi (Kayseri) Erciyes Üniversitesi
Mevlana Üniversitesi (Konya) Selçuk Üniversitesi
Murat Hüdavendigar Üniversitesi (İstanbul) İstanbul Üniversitesi
Selahattin Eyyubi Üniversitesi (Diyarbakır) Dicle Üniversitesi
Şifa Üniversitesi (İzmir) Ege Üniversitesi
Süleyman Şah Üniversitesi (İstanbul) İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Turgut Özal Üniversitesi (Ankara) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Zirve Üniversitesi (Gaziantep) Gaziantep Üniversitesi
14) 6749 sayılı Kanun (667 sayılı KHK) gereği Kapatılan yükseköğretim kurumlarından,
a) Tüm derslerini alarak mezun aşamasına gelmiş ancak başarısızlık nedeniyle mezun olamayan
öğrencilerin işlemlerinin koordinatör üniversitesi tarafından yürütülmesine,
b) Mezun aşamasına gelmemiş ve herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilmemiş öğrencilerin
ise anılan kanunun başvuru süresi bittikten sonra koordinatör üniversitelerden alınacak bilgilere göre
diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirilmesine, bu nedenle bu durumdaki öğrencilerin 2022-
2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminde eğitime başlamalarına,
c) Kapatılan yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarındaki öğrencilerin koordinatör
üniversiteye başvurmalarına ve işlemlerinin koordinatör üniversite tarafından yürütülmesine,
d) 6749 sayılı Kanun (667 sayılı KHK) kapsamındaki öğrencilerin ilgili yıl için belirlenen öğrenim
ücretlerini ödemesi gerektiğine, anılan kanunla dönen öğrencilerin burslarının devam
edemeyeceğine,
15) 6756 sayılı Kanun (669 sayılı KHK) kapsamında olup diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme
işlemi için başvuru yapmayan öğrencilerin Yükseköğretim Kuruluna başvurmasına,
16) 7417 sayılı Kanun uyarınca kayıt hakkı kazananların derse devam, daha önce başarılı olduğu
derslerin intibakı vb. eğitimle ilgili devam koşullarının yükseköğretim kurumunun ilgili kurulları
tarafından karara bağlanmasına,
17) Öğrencilerin kayıt hakkı kazandığı veya ilişiğinin kesildiği ön lisans, lisans veya lisansüstü
programın üniversite bağlantısının değişmiş olması halinde, söz konusu programın aktarıldığı
yükseköğretim kurumuna başvurulmasına,
18) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun Geçici 83’üncü maddesinden yararlanarak ayrıldığı
yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıranlardan ÖSYS/YKS puanı, giriş yılı itibarıyla aynı veya farklı bir
6
diploma programının aynı türden taban puanına sahip olanlar, bu programlardan birine yatay geçiş
talebinde bulunabilecektir” hükmünün uygulanmasında;
a) Öğrencinin, yatay geçiş yapmak istediği eş değer diploma programlarının kayıt yılına ait merkezi
yerleştirme (ÖSYS/YKS/DGS) puanını sağlamış olması, kayıt yılı itibariyle bulunmayan veya
öğrenci almayan eş değer programlara yatay geçiş başvurularında 2022 yılı YKS/DGS taban
puanlarına göre işlem yapılmasına, söz konusu taban puan şartlarını sağlayamayan öğrencilerin yatay
geçiş işlemlerinin “Yükseköğretim kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar
Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmelik” şartları çerçevesinde değerlendirilebileceğine, anılan madde kapsamında merkezi
yerleştirme puanı ile geçiş işlemlerinde 2022-2023 eğitim ve öğretim yılına mahsus olmak üzere
yükseköğretim kurumları tarafından kontenjan belirlenerek ilan edilmesi gerektiği ile merkezi
yerleştirme puanıyla yatay geçiş işlemlerinde sadece merkezi yerleştirme puanı aranması, başarı şartı
aranmamasının yükseköğretim kurumlarına hatırlatılmasına, (21.09.2022 tarihli Yükseköğretim
Yürütme Kurulu Kararı ile değiştirilmiştir.),
b) Öğrencinin kayıt yılındaki ÖSYS/YKS puanı, geçmek istediği “farklı bir diploma programının” aynı
türden taban puanına eşit veya yüksek olanların, söz konusu farklı programa, ilgili yükseköğretim
kurumları senatolarınca belirlenecek usul ve esaslara göre yatay geçiş başvurusu yapabilmelerine,
c) DGS puanı ile sadece DGS Kılavuzlarında tanımlanan önlisans alanlarının devam edebileceği
yükseköğretim lisans programlarına başvuru yapılabileceğine ve adayların ilgili yıl için programın
DGS puanına sahip olmaları gerektiğine, ilgili yılda DGS ile öğrenci alınmamışsa öğrencilerin o
programa başvuru yapamayacağına,
d) Yükseköğretim kurumlarında yer alan örgün programlara söz konusu yatay geçiş işleminin yalnızca
2022-2023 eğitim ve öğretim döneminde yapılmasına, bu tarihten sonra Yükseköğretim
Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal
ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem
yapılmasına,
19) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 83’üncü maddesi kapsamında bir yükseköğretim
kurumunda öğrenci statüsü kazananların başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Ankara
Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim önlisans veya
lisans düzeyindeki eşdeğer programlara yatay geçiş yapabileceklerine, yatay geçiş için süre kısıtlaması
uygulanmamasına, ancak konuya ilişkin başvuru tarihlerinin ilgili üniversiteler tarafından öğrencilere
duyurulmasına ve öğrencilerin duyurulan tarihlerde adı geçen üniversitelere başvuru yapabilmelerine,
20) Lisansüstü programlardan ilişiği kesilen öğrencilerden ilişiğinin kesildiği yükseköğretim kurumuna
başvurarak öğrencilik hakkı kazananların, “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin öngördüğü
şartlar çerçevesinde yatay geçiş yapabileceklerine, lisansüstü programlarda öğrenim gören öğrencilerin
çok çeşitli nedenlerle (Ders aşaması, tez aşaması, yeterlik sınavı aşaması, tez izleme komisyonu aşaması,
tez savunma aşaması gibi) ilişikleri kesilmekte olduğundan aftan yararlanacak öğrencilerin hangi
aşamaya geri dönecekleri hususunda; (21.09.2022 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı),
a) Öğrencinin ilişiği kesildiği dönemdeki aşaması dikkate alınarak işlemlerin yürütülebileceğine,
lisansüstü programın müfredatında yer alan ders dönemi ve tez dönemleri dikkate alınarak
derslerden başarılı olmuş tez aşamasında olan öğrenciler için müfredatta ders dönemi için belirlenen
sürenin düşülerek azami süresinin belirlenmesine,
b) Tez döneminde olan ve tezini hemen teslim etmek isteyen öğrenciler için “asgari süre”nin dikkate
alınmayarak işlemlerin yürütülmesine,
21) Halen örgün ön lisans veya lisans programına kayıtlı öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu’nun aynı
anda aynı seviyede başka bir örgün programda eğitime devam edemeyeceğine ilişkin kararı çerçevesinde
kayıtlı oldukları programla aynı düzeydeki örgün bir programa başvuran bu durumdaki öğrencilerin
halen devam ettikleri örgün yükseköğretim programından kayıtlarını sildirmeleri kaydıyla daha önce
kayıtlı olduğu veya kayıt hakkı kazandığı programa kayıt yaptırabileceklerine,
7
22) Halen tezsiz yüksek lisans hariç lisansüstü bir programa kayıtlı öğrencilerin Lisansüstü Eğitim
Öğretim Yönetmeliği hükümleri uyarınca sadece bir lisansüstü programa kayıtlı olabileceği dikkate
alınarak, bu durumdaki öğrencilerin halen devam ettikleri tezsiz yüksek lisans hariç lisansüstü
programdaki kayıtlarını sildirmeleri kaydıyla daha önce kayıtlı oldukları veya kayıt hakkı kazandıkları
lisansüstü programa kayıt yaptırabileceklerine,
23) Söz konusu kanunun yayımı tarihinden önce birden fazla yükseköğretim kurumuna dönme hakkı
kazananların ise bunlardan bir tanesine kayıt hakkının olduğuna,
24) Belirli sağlık şartları öngörülen programlardan, bu şartları sağlayamamaları nedeniyle kaydı
yapılamayan veya kaydı silinen öğrencilerle ilgili olarak, ÖSYM tarafından başka bir programa
yerleştirilme işlemi yapılmışsa yapılan işlemin dikkate alınmasına, ÖSYM tarafından başka bir
programa yerleştirilmemişse, üniversite tarafından sağlık raporu istenmeyen öğrencinin ilgili yılda
programın puan türünde yükseköğretim kurumlarında Türkiye geneli en düşük taban puanı sağlaması
kaydıyla başka bir programa devam imkanı tanınmasına, üniversitede benzer bir programın yer
almaması halinde öğrencinin söz konusu programa yerleştirildiği yıldaki ÖSYS taban puanı dikkate
alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından öğrencinin tercihleri de dikkate alınarak uygun görülecek bir
programa yerleştirilmesine,
25) Vakıf yükseköğretim kurumlarının burslu programlarına yerleşerek kayıt yaptırmayan veya bu
programlardan ilişiği kesilen öğrencilerin burs imkanının devam edip, etmeyeceğinin yükseköğretim
kurumunun ilgili kurulları tarafından değerlendirilmesine,
26) Öğretim dili Türkçe olan programlardan ilişiği kesilen ve sonradan programın öğretim dili tamamen
yabancı dil veya en az %30 yabancı dil olan programlara kayıt yaptıran öğrencilerin, yabancı dil
yeterlilik koşulunu sağlayamaması durumunda üniversitede varsa öğretim dili Türkçe olan programda
eğitimine devam etmesi, öğretim dili Türkçe program olmaması durumunda öğrencinin söz konusu
programa yerleştirildiği yıldaki ÖSYS taban puanı dikkate alınarak alınacak 5 tercihle beraber başka bir
yükseköğretim kurumuna yerleştirilmek üzere Yükseköğretim Kurulu’na gönderilmesine,
27) Tıpta uzmanlık, tıpta yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık ve eczacılıkta uzmanlık eğitimi
hariç araştırma görevlisi kadrolarından ilişiği kesilenlerin, araştırma görevlisi kadrosuna
dönemeyeceğine ancak istemeleri halinde ilişiklerinin kesildiği lisansüstü programa kayıt
olabileceklerine, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş
Sınavı (YDUS), Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS), Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi
Giriş Sınavı (EUS) sonucunda araştırma görevlisi iken kendi isteğiyle veya herhangi bir nedenle ilişiği
kesilen ve yükseköğretim kurumlarına başvurarak aftan yararlanacak öğrencilerin 657 sayılı Kanunun
48 inci maddesindeki şartları sağlamaları halinde, eğitim yapacağı anabilim dalı veya bilim dalı ilgili
kurumu tarafından bildirilerek, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 83 üncü maddesi
çerçevesinde araştırma görevlisi kadrosu verilmesi talep edilmesi halinde, Yükseköğretim Kurulu
tarafından ilgili anabilim dalına kadro aktarma izni verilmesine ve intibaklarının sağlanmasına,
28) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 83’üncü maddesi uyarınca yükseköğretim
kurumlarına dönerek kayıt yaptıran öğrencilerden kayıt tarihinden itibaren azami süresinin başlamasına,
program süresinin ise “2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari
Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine
Dair Cumhurbaşkanlığı Kararında yer alan hükümlere göre belirlenmesine, azami sürenin
uygulanmasında, intibakı ara sınıflara yapılan öğrencilerin kabul edildikleri (intibak ettirildiği)
sınıfın/yarıyılın programın azami öğrenim süresinden çıkartılarak azami süresinin hesaplanmasına
(21.09.2022 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı),
29) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 83’üncü maddesi uyarınca 2022-2023 eğitim ve
öğretim yılında eğitime devam hakkı verilenlerden katkı payı/öğrenim ücretinin 2022-2023 eğitim ve
8
öğretim yılı başında yeni kayıt yaptıran diğer öğrencilerle birlikte alınmasına, kayıt tarihinden önceki
yıllar için herhangi bir katkı payı/öğrenim ücreti alınmamasına,
30) Kayıt yaptırıp 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında eğitime devam etmeyen öğrencilerden 2022-
2023 eğitim ve öğretim yılı güz yarıyılına yatay geçiş yapacakların kayıt yaptırdıkları yükseköğretim
kurumuna ayrıca katkı payı/öğrenim ücreti ödemesi gerekmediğine,
31) Anılan Kanun uyarınca 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında eğitime devam hakkı verilen devlet
yükseköğretim kurumlarındaki öğrenciler için “2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılında Yükseköğretim
Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim
Ücretlerinin Tespitine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararı” hükümlerinin uygulanmasına,
32) Birinci fıkra kapsamında yeniden öğrenime başlayanların askerlik ertelemelerinin 25/06/2019 tarihli
ve 7179 sayılı Askeralma Kanununun 20’nci maddesindeki usul ve esaslara göre yapılabileceğine, bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanların terhislerini takip eden 2 ay
içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu belirtilen haklardan
yararlanabileceklerine,
33) Konservatuvarların bazı bölüm ve programlarında giriş koşulu olarak yaş sınırlandırması olduğu,
özellikle bale gibi yaş sınırının önem arz ettiği alanlarda uygulamanın nasıl olacağına ilişkin olarak
Konservatuvarların yaş koşuluna ilişkin ÖSYS/YKS Kılavuzlarında bir kısıtlama olmadığı, daha önce
programı kazanmış veya kaydı silinmiş öğrencilerin söz konusu programlara devam edebileceğine,
ancak programın özelliği de dikkate alınarak öğrencinin de talep etmesi durumunda diğer programlara
intibakının yapılabileceğine (21.09.2022 tarihli Yürütme Kurulu Kararı ),
34) Öğretim üyelerinin danışmanlık sayısının Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 35/3
maddesinde yer alan danışmanlık sayılarının aftan yararlanarak geri dönen öğrenciler dikkate alınarak
en fazla %50’ye kadar artırılabilmesine üniversitenin yetkili kurullarının karar vermesine
(…Yükseköğretim Kurulu ile yapılan protokol dahilinde ve üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde
yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir. hükmü dışında)
(21.09.2022 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı),
35) Bu Usul ve Esasların uygulanması sürecinde karşılaşılan sorunların ivedilikle çözülebilmesi için
Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,
karar verilmiştir.

Sitemizde yayınlanan haberler telif ile korunmaktadır. Haberleri kopyalamayınız.

PartnerHattiPartnerHattiPartnerHattiPartnerHattiPartnerHattiPartnerHattiPartnerHattiPartnerHattiPartnerHattiPartnerHatti.comPartnerHatti.com